Tuesday, November 20, 2012

Chinese song: Thank you!

Time to learn a Chinese song saying thank you to parents and friends! We sing this song with Chinese sign language.

xiè       xiè      nǐ
             
zài       kāi      xīn    shí     nǐ      qīn    qīn    wǒ
                                                我,
(When I'm happy, you kiss me.)
zài       shāng            xīn     shí     nǐ       hǒng  hǒng             wǒ
                                                            我,
(When I'm sad, you comfort me.)
zài       shēng            qì      shí     nǐ      shuō shuō   wǒ 
                                               
(When I'm mad, you talk to me.)
zài       hài     pà      shí      nǐ      bào     bào     wǒ
                                                我。
(When I'm scared, you hug me.)
xiè       xiè      nǐ bà      bà      mā      mā 
              你,                       
(Thank you, dad and mom.)
xiè       xiè      nǐ       de       ài
                            爱。
(Thank you for your love.)
xiè       xiè       nǐ        péng yǒu
              ,朋         友,
(Thank you, friends.)
xiè       xiè       nǐ       de      guān huái
                                   怀。
                                               (Thank you for your caring.)

No comments: